1

عنوان : A Quiet Place

فروش آخر هفته : : 50203562 دلار

فروش کلی : 17000000 دلار

2

عنوان : Rampage

فروش آخر هفته : : 35753093 دلار

فروش کلی : 120000000 دلار

3

عنوان : I Feel Pretty

فروش آخر هفته : : 16030218 دلار

فروش کلی : 32 دلار

4

عنوان : Super Troopers 2

فروش آخر هفته : : 15181624 دلار

فروش کلی : 5000000 دلار

5

عنوان : Truth or Dare

فروش آخر هفته : : 18667855 دلار

فروش کلی : 3500000 دلار

6

عنوان : Ready Player One

فروش آخر هفته : : 41764050 دلار

فروش کلی : 175000000 دلار

7

عنوان : Blockers

فروش آخر هفته : : 20556350 دلار

فروش کلی : 21000000 دلار

8

عنوان : Black Panther

فروش آخر هفته : : 202003951 دلار

فروش کلی : 200000000 دلار

9

عنوان : Traffik

فروش آخر هفته : : 3941338 دلار

فروش کلی : 0 دلار

10

عنوان : Isle of Dogs

فروش آخر هفته : : 1615269 دلار

فروش کلی : 0 دلار